Chaingard Dog Powder 200cc.

Keep dog from thick, flea and mite by powdering, also reduce humidity effect on skin.

Download : MSDS.pdf

Specification

ลักษณะทั่วไป

เป็นแป้งสําหรับโรยตัวสุนัข เพื่อป้องกันและกําจัดเห็บ หมัด มีกลิ่นหอมของดอกไม้

สูตรการผลิต

มีส่วนประกอบของ เพอร์เมทริน ซึ่งเป็นสารกําจัดแมลงในกลุ่มไพรีทรอยด์ ที่มีพิษต่อ แมลงสูงแต่มีพิษต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่ํา มีประสิทธิภาพในการป้องกันและกําจัดเห็บหมัด

สารออกฤทธิ์

เพอร์เมทริน ( UN Number : 2902) : เป็นสารกลุ่มไพรีทรอยด์

ปริมาณความเข้มข้น

1.0 % น้ําหนักต่อน้ําหนัก

มาตรฐานความปลอดภัย

LD50, ทางปาก : 600,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (คํานวณ), ไม่ติดไฟ

ประโยชน์

ใช้โรยบนสุนัขเพื่อป้องกันและกําจัดเห็บ หมัด

วิธีใช้

1. ทําความสะอาดสัตว์เลี้ยง จากนั้นให้ผูกล่ามไว้ในกรงหรือบริเวณซึ่งอับลม และ เชนการ์ด ด็อก เพาเดอร์ไม่ฟุ้งกระจายได้ง่ายและให้สวมตะกร้อครอบปากเพื่อป้องกัน สุนัขเลียหรือกลืน เชนการ์ด ด็อก เพาเดอร์ จากนั้นให้ โรย เชนการ์ด ด็อก เพา เดอร์ บางๆ บนตัวสัตว์ให้ทั่วและลูบให้ เชนการ์ด ด็อก เพาเดอร์ สัมผัสถึงผิวหนัง โดยเฉพาะบริเวณอุ้งเท้า ง่ามเท้า ภายหลัง 1 ชั่วโมงจึงนําสัตว์เลี้ยงมาแปรงขน เพื่อให้เห็บ หมัด ร่วงหลุดแล้วทําความสะอาดสัตว์เลี้ยงอีกครั้งหนึ่งเพื่อมิให้ เชน การ์ด ด็อก เพาเดอร์ ตกค้างบนตัวสัตว์
2. กรณีที่มีกรงสัตว์ให้เคลื่อนย้ายไปยังบริเวณที่ไม่เกิดการฟุ้งกระจายของ เชนการ์ด ด็อก เพาเดอร์ ได้ง่าย จากนั้นให้โรย เชนการ์ด ด็อก เพาเดอร์ โดยรอบภายใน กรงเพื่อกําจัดเห็บ หมัด ไร ที่อาจกลับมาติดสัตว์เลี้ยงอีก ภายหลัง 1 ชั่วโมงให้ทํา ความสะอาดกรงจนปราศจาก เชนการ์ด ด็อก เพาเดอร์ ก่อนปล่อยสัตว์เลี้ยง เข้าไป

ชนิดของภาชนะบรรจุและขนาด

ขวดพลาสติกขนาด 100 กรัม และ 200 กรัม

วิธีเก็บรักษา

ปิดฝาภาชนะให้สนิท เก็บไว้ในที่มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง

ข้อควรระวัง

1. ห้ามรับประทาน เชนการ์ด ด็อก เพาเดอร์ สามารถตกหล่นและฟุ้งกระจายได้ ควรใช้ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันมิให้เป็นพิษต่อผู้ใช้และผู้อื่น
2. ขณะใช้ให้นําผ้าปิดจมูก ปากและสวมถุงมือทุกครั้ง เพื่อป้องกันการหายใจเอา ละออง เชนการ์ด ด็อก เพาเดอร์ เข้าไปและป้องกันการสัมผัสกับผิวหน้าของผู้ใช้
3. เมื่อเสร็จจากการใช้ต้องรีบล้างมือ ชําระร่างกายให้สะอาดและเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที
4. ขณะใช้ระวังอย่าให้ เชนการ์ด ด็อก เพาเดอร์ เข้าตา จมูก ปากของสัตว์เลี้ยง
5. ไม่ควรใช้ เชนการ์ด ดอก เพาเดอร์ นี้กับสัตว์เลี้ยงที่ป่วยหรืออ่อนแอ ลูกสัตว์ สัตว์ที่กําลังตั้งท้องหรือให้นมลูก
6. ห้ามทิ้งภาชนะบรรจุ หรือ เชนการ์ด ด็อก เพาเดอร์ ลงในแม่น้ํา คู คลอง และ แหล่งน้ําสาธารณะ

สุขภาพและความปลอดภัย

เชนการ์ด ด็อก เพาเดอร์ ไม่เป็นอันตรายต่อคน และตัวสุนัขเมื่อใช้อย่างถูกต้อง ตามคําแนะนําที่ระบุในฉลาก หากกลืนกิน เชนการ์ด ด็อก เพาเดอร์ รีบทําให้ อาเจียน โดยให้ดื่มน้ําสะอาด 2 แก้ว แล้วทําการล้วงคอ แล้วนําผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที พร้อมภาชนะบรรจุและฉลาก

ข้อมูลเพิ่มเติมหรือให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ที่ สำนักงาน บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Safety Data

-

Store Location

Chaingard General Shop
Chaingard General Shop

Pet shop information