ร่วมสนุกกับกิจกรรม “Chaingard Pet Lovers Campaign”

เพียงซื้อผลิตภัณฑ์ เชนการ์ด ชนิดใดก็ได้ 1 ชิ้น ต่อ 1 ใบเสร็จ รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นของรางวัล มูลค่ากว่า 200,000 บาท

กติการ่วมสนุกและเงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ผู้ร่วมรายการ คือบุคคลทั่วไปที่ซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับสุนัขภายใต้เครื่องหมายการค้า”เชนการ์ด”ชนิดใดก็ได้ 1 ชิ้น / 1 ใบเสร็จรับเงิน รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรับรางวัล โดยใบเสร็จรับเงินต้องระบุการซื้อผลิตภัณฑ์เชนการ์ด อย่างน้อย 1 รายการ (1 ใบเสร็จ = 1 สิทธิ์) โดยเขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ตัวบรรจงอ่านง่ายและชัดเจนหลังใบเสร็จรับเงิน แล้วส่งมาที่  

  บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สินค้าเชนการ์ด)
  เลขที่ 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 30 เมษายน 2562
   

 2. ซึ่งเมื่อครบตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัลหาผู้โชคดี ตามวันเวลาที่กำหนดต่อไป
 3. ใบเสร็จต้องเป็นระบบการพิมพ์และต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ครบถ้วนเต็มแผ่น และ สามารถอ่านข้อมูลใบเสร็จได้ชัดเจนเท่านั้น
 4. ผู้โชคดีมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการได้โดยไม่จำกัดจำนวนในการส่งชิงโชค แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงหนึ่งรางวัล
 5. ระยะเวลาจากการซื้อสินค้าที่ระบุข้างต้นต้องระบุระหว่างวันที 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2562 และสิ้นสุด การส่งใบเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันสุดท้าย)
 6. จับรางวัลผู้โชคดีครั้งเดียวในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และประกาศรายชื่อผู้โชคดี ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ผ่านช่องทางเฟสบุ๊ค เชนการ์ด Chaingard Thai
 7. ผู้โชคดีสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ที่ เฟสบุ๊ค เชนการ์ด Chaingard Thai หรือ บริษัท เชอร์วู้ดฯ (สินค้าเชนการ์ด) โทร 02-320-2288 ต่อ 237
 8. มูลค่าของรางวัลดังกล่าวเป็นมูลค่าของรางวัล ณ วันที่ที่แจ้งทำกิจกรรม ราคาดังกล่าว อาจมีการปรับขึ้นลงตามมูลค่าราคาขายจริงในตลาด ทั้งนี้บริษัทฯมิต้องรับผิดชอบชดใช้ ในส่วนต่างหากมูลค่าตลาดของรางวัลน้อยลงกว่ามูลค่าที่แจ้งในวันที่เริ่มกิจกรรม
 9. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 10. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับของรางวัลด้วยตนเองและแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันเป็นหลักฐานภายใน 30 วันหลังจากที่มีการประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากผู้โชคดีไม่สามารถมารับของรางวัลภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ให้ถือว่าสละสิทธิ์

ติดตามกติการ่วมสนุกได้ที่ เฟสบุ๊คเชนการ์ด (Facebook : ChaingardThai) และเว็บไซต์เชนการ์ด www.chaingardthailand.com

2019-03-06T11:56:53+07:00